Wisła,_Poland_-_panoramio_(46)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wis%C5%82a,_Poland_-_panoramio_(46).jpg