Woliński_Park_narodowy_-_klif

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woli%C5%84ski_Park_narodowy_-_klif.jpg